E-defter Tasdiki İle AŞ lerin Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinin MKK ya Kaydedilmesi Mecburiyeti
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


E-defter Tasdiki İle AŞ lerin Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinin MKK ya Kaydedilmesi Mecburiyeti

“7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlemesi Hakkında Kanunu” yayımlanmış olup, bu kanunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunuyla (TTK) İlgili Düzenlemeler Yer Almaktadır. Türk Ticaret Kanunuyla ilgili düzenlemeler özet olarak şöyledir. 7262 sayılı kanunun 27’nci maddesiyle; 6102 sayılı TTK’ unun “Defter Tutma Yükümlülüğü” başlıklı 64/4 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir. “Ticaret Bakanlığı, pay 

E-defter Tasdiki İle AŞ’lerin Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinin MKK’ya Kaydedilmesi Mecburiyeti

Pazartesi, 11 Ocak 2021

“7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlemesi Hakkında Kanunu” yayımlanmış olup, bu kanunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunuyla (TTK) İlgili Düzenlemeler Yer Almaktadır. Türk Ticaret Kanunuyla ilgili düzenlemeler özet olarak şöyledir.

 7262 sayılı kanunun 27’nci maddesiyle; 6102 sayılı TTK’ unun “Defter Tutma Yükümlülüğü” başlıklı 64/4 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

 “Ticaret Bakanlığı, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılabilir. Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklıdır.”

 Yapılan bu düzenleme ile Sermaye piyasası Kuruluna tabi olmayan şirketlerin TTK’ ununa göre tutmaları gereken tüm defterlerin elektronik ortamda (e-defter) tutulabilme yetkisi Ticaret Bakanlığının yapacağı alt düzenleme çerçevesinde uygulanabilecektir.

 (Bu madde kanunun yayımı tarihinde (31.12.2020) yürürlüğe girmektedir.)

 7262 sayılı kanunun 28’nci maddesiyle; 6102 sayılı TTK’ unun “Genel Kurula Katılmaya Yetkili Olan Pay Sahipleri” başlıklı 415/2’nci maddesinde yer alan Sermaye Piyasası Kanununun (SPK) 10/A maddesi cümlesi 13’ncü maddesi olarak değiştirilmiştir.

 (Bu madde ile yapılan değişiklik; 01.04.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmektedir.)

 7262 sayılı kanunun 29’ncu maddesiyle; 6102 sayılı TTK’ unun ‘’Hazır Bulunanlar Listesi’’ başlıklı 417/1’inci maddesinde yer alan SPK 10/A ibaresi; hamiline yazılı pay sahipleri ile SPK’ unun 13’ncü şeklinde” değiştirilmiş olup, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “hamiline yazılı pay senedi sahipleri bakımından da giriş kartı alanları” ibaresi metinden çıkartılmıştır. Aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “(5) Pay sahipleri çizelgesinin Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanmasının usul ve esasları, gereğinde genel kurul toplantısının yapılacağı gün ile sınırlı olmak üzere payların devrinin yasaklanması ve ilgili diğer konular Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca kayden izlenen paylara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu, hamiline yazılı paylar bakımından ise Ticaret Bakanlığı tarafından bir tebliğ ile düzenlenir.”

 (Bu madde, kanunun yayımı tarihinde (31.12.2020) yürürlüğe girmektedir.)

 7262 sayılı kanunun 30’ncu maddesiyle; 6192 sayılı TTK’ unun ‘’Şirkete Karşı Yetkili Olma’’ başlıklı 426/2’incı maddesindeki ispat eden ibaresinden sonra gelme üzere ve “Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilen” ibaresi eklemiş ve bu değişiklik sonrası fıkra şöyledir.

 “2) Hamiline yazılı pay senedinin zilyedi bulunduğunu ispat eden Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilen kimse, şirkete karşı pay sahipliğinden doğan hakları kullanmaya yetkilidir.

 (Bu madde kanunun yayımı tarihinde (31.12.2020) yürürlüğe girmektedir.)

 7262 sayılı kanunun 31’nci maddesiyle; 6102 sayılı TTK’ unun ‘’Pay Senedi Bastırılması’’ başlıklı 486/2’inci maddesindeki iki cümlesinden sonra gelmek üzere; “Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkez Kayıt Kuruluşuna bildirilir.” ibaresi eklemiştir.

 (Bu madde kanunun yayımı tarihinde (31.12.2020) yürürlüğe girmektedir.)

 Kaynak: Berker Bostancı - https://www.hurses.com.tr

.