Yıllık Beyan, Gelirden İndirimler
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


Yıllık Beyan, Gelirden İndirimler

Bilindiği gibi geliri sadece basit usulde ticari faaliyetlerden sağladıkları gelirden ibaret olan mükellefler 2017 yılında elde ettikleri geliri 1-26 Şubat 2018 tarihleri arasında yıllık beyannamelerini kayıtlı bulundukları vergi dairesine vereceklerdir. Ancak basit usulde tespit edilen ticari kazançları yanında 2017 yılında elde edilmiş başka gelirleri de varsa yıllık beyanname Şubat ayında değil, mart ayında, 1-26 Mart 2018 tarihlerinde verilecektir.

Yıllık Beyan–Gelirden İndirimler

Perşembe, 22 Şubat 2018

 

Bilindiği gibi geliri sadece basit usulde ticari faaliyetlerden sağladıkları gelirden ibaret olan mükellefler 2017 yılında elde ettikleri geliri 1-26 Şubat 2018 tarihleri arasında yıllık beyannamelerini kayıtlı bulundukları vergi dairesine vereceklerdir. Ancak basit usulde tespit edilen ticari kazançları yanında 2017 yılında elde edilmiş başka gelirleri de varsa yıllık beyanname Şubat ayında değil, mart ayında, 1-26 Mart 2018 tarihlerinde verilecektir.

Yıllık beyanname elden bağlı bulunulan, vergi dairesine verilebileceği gibi posta yoluyla da gönderilebilir. Beyannamenin taahhütlü ve ya iadeli taahhütlü gönderilmesi uygun olur. Öte yandan, beyannamelerin elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış olan ,basit usul mükelleflerinin bağlı olduğu meslek odaları veya 3568 Sayılı Kanun uyarınca yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir aracılığı ile elektronik ortamda gönderebilirler.

Beyan edilen kazanç sadece basit usulde tespit edilen kazançtan ibaretse vergi iki taksitte ödenebilir. Birinci taksit 28 Şubat akşamına kadar, ikinci taksit ise 2 Temmuz 2018 tarihine kadar yetkili banka şubelerine, vergi dairesine ödenebilecektir.

Beyan edilecek gelir üzerinden yapılacak indirimler

Ticari kazancı basit usulde vergilendirilen mükellefler tüm gelir vergisi mükelleflerine tanınan ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 89'uncu maddesinde hükme bağlanan şahıs sigorta primleri, eğitim ve sağlık harcamaları, bağış ve yardımlar gibi indirimlerden yararlana bilirler. Vergiye uyumlu mükellefler için sağlanan indirimden yararlanılması mümkündür.

Ayrıca, basit usule tabi mükelleflere tanınan aşağıda açıklanan indirimleri de yapabilirler.

Basit usul kazanç indirimi

6663 Sayılı Kanun'la Gelir Vergisi Kanunu’nun 89'uncu maddesine 15'nci bent eklenerek, 01.01.2016 tarihinden itibaren, basit usulde tespit edilen ticari kazançların yıllık 8.000 Türk Lirası'na kadar olan kısmı (2018 yılı gelirleri için 9.000 TL) beyan edilen gelirden indirilebilecektir. İndirim süre sınırı olmaksızın her yıl uygulanabilecektir. Ancak bir yılda yararlanılamayan indirim kısımları gelecek yıla devredilmeyecektir.

Basit usule tabi mükellefler herhangi bir nedenle yıl içinde, basit usulden gerçek usule geçerlerse 8.000 TL basit usul indirimi imkanı ortadan kalkar.

Basit usule tabi mükellef aynı zamanda, aşağıda açıklanan, genç girişimci indirim hakkına da sahipse iki imkanı aynı zamanda kullanamaz. Hangisinden yararlanacağına mükellefin kendisi karar vermek durumundadır.

Basit usule tabi genç girişimcilerde kazanç istisnası

6663 Sayılı Kanun'la değiştirilen Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 20'nci maddesine getirilen düzenleme ile (Yürürlük tarihi 10.02.2016) ticari, zirai ve mesleki faaliyetleri nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılı başından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançların 75.000 Türk Lirası'na kadar olan kısmı maddede öngörülen şartlara uyulması durumunda gelir vergisinden müstesnadır.

Kazanç tespitinin basit usulde veya gerçek usulde yapılması istisna uygulamasını etkilemeyecektir. Ancak kanunda belirtilen şartlara uyulmalıdır. Kısaca belirtmek gerekirse başlıca şartlar;

- İşe başlamanın kanuni süre içinde bildirilmiş olması,

- Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi,

- Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibariyle yukarıdaki şartları taşıması.

İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde de yıllık beyanname vermek gerekir.

Engellilik indirimi

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89'uncu maddesine 6462 Sayılı Kanun'la getirilen hükme göre (Yürürlük tarihi 03.05.2013), serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen engellilerin beyan edilen gelirlerine GVK 31'inci maddede yer alan esaslara göre yıllık indirim uygulanır.

2017 yılında elde edilen basit usule tabi kazancın yıllık beyanname ile beyanında dikkate alınacak indirim tutarları birinci derece engelliler için 10.800 lira, ikinci derece engelliler için 5.640 lira, üçüncü derece engelliler için 2.520 liradır. Kaynak: Akif Akarca - Dr. Mehmet Şafak - https://www.dunya.com